داستان کوتاه

ω

داستان کوتاه مورد علاقه خودتان را برای بازنشر به ارسال کنید. یا اگر روی اینترنت است، از فرم زیر استفاده کنید.